ตลาดนัดแผนปฎิบัติการ: ที่เดียวรู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องแผนปฎิบัติการ

12 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "ตลาดนัดแผนปฎิบัติการ: ที่เดียวรู้เรื่อง..ครบเครื่องเรื่องแผนปฎิบัติการ" โดยมี อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข รองคณบดีด้านขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปกติและนานาชาติ) คณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่