คณะวิทย์ ม.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th TESO)

24 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

             วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th Thailand Earth Science Olympiad (4th TESO)) ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงาน และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ในปี พ.ศ. 2567 นี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายในงานมีการสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนอย่างเข้มข้น ตลอดจนการนำนักเรียนทำกิจกรรม Earth Science Project (ESP) และการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเชิงสันทนาการเพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 7 ศูนย์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ครูผู้สังเกตการณ์จากแต่ละศูนย์ รวมทั้งนักศึกษาพี่เลี้ยง และคณะกรรมการจัดงาน ผลการแข่งขันปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 6 รางวัล เหรียญเงิน 10 รางวัล เหรียญทองแดง 15 รางวัล และรางวัลพิเศษ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลคะแนนสูงสุดประจำภูมิภาค คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด คะแนนภาคทฤษฏีสูงสุด และคะแนนรวมสูงสุด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/4thTESO


แกลลอรี่