ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

24 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในการนี้ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ร่วมนำมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง ผู้ที่ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ดังนี้


1) รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากกองทุนอธิการบดี) ประจำปี 2564


2) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จากกองทุนอธิการบดี) ประจำปี 2564


3) ศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


4) นายณัฐพงศ์ กันหา ระดับปริญญาเอก
ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


5) นางสาวอารยา ขอดแสงมา ระดับปริญญาโท
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่