ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบองคมนตรี และประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

25 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและ ประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อรายงานถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมูลนิธิขาเทียมฯ ทั้งในด้านการศึกษา และการวิจัยในการพัฒนากายอุปกรณ์เทียม (ขาเทียม) สำหรับสัตว์ ด้านการบริการวิชาการ รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากรที่จะเกิดขึ้นต่อไป และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิขาเทียมฯ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
แกลลอรี่