บรรยายพิเศษ Strong Motion Seismology and Virtual Seismic Network การพัฒนาเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวและการแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว ณ วิศวฯ มช.

19 มีนาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (OASYS) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CENDIM) กลุ่มบูรณาการวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Data Science Consortium, Chiang Mai University หรือ DSC-CMU) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Strong Motion Seismology and Virtual Seismic Network การพัฒนาเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวและการแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว ด้วยประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบตรวจวัดและแปลผล ตลอดจนตระหนักถึงแผ่นดินไหวอันเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างคาดการณ์ไม่ได้ แต่มี ความรุนแรง ทั้งยังส่งผลต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง ด้วยการใช้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การประมวลผลสมรรถนะสูง เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อติดตาม ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักแผ่นดินไหววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดและแปลผลคลื่นแผ่นดินไหว ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปีวิศวฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่