ขอแสดงความยินดีกับ . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย อาจารย์ (ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านงานวิชาการ) สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอแสดงความยินดีกับ
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย
อาจารย์ (ผู้ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านงานวิชาการ)
สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
.
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2443 /2566