โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ 2565

21 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565  โดยได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายโดย คุณฐิติภัสร์ สร้อยมณีวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม) กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณรุจน์ อัจฉริยาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเมธิญา สิโรรส นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่