คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ และด้านการสื่อความหมายฯ โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯพร้อมสำรวจเก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567

10 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ และด้านการสื่อความหมายและการสร้างประสบการณ์ด้วยสื่อสมัยใหม่ จากโครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อสำรวจพร้อมเก็บข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567
แกลลอรี่