นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและเข็มพระนามาภิไธย

27 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เยาวชนคนเก่ง ประจำปี 2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและเข็มพระนามาภิไธย

นางสาวจิณณา ผลดี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง ประจำปี 2562 รุ่นที่ 9/2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและเข็มพระนามาภิไธย และได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ข้อมูลโดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แกลลอรี่