โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ประกอบการอาหารยุคใหม่” Workshop หัวข้อ “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)”

18 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ประกอบการอาหารยุคใหม่” Workshop หัวข้อ “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม (Design Thinking)” วิทยากรโดย โดย วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ตำแหน่ง Lean Master บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ด้านการผลิตอาหารที่มีความสามารถ และการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
แกลลอรี่