คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรม "ครูคืนถิ่น" รุ่นที่ 2

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคเหนือตอนบนฯ จัดการอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) สำหรับครูรุ่นที่ 2 โดยมีคณาจารย์จากสถาบันผลิตครู จำนวน 18 สถาบัน แบ่งเป็นวิทยากรหลัก 8 ท่าน และวิทยากรผู้ช่วย 41 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการดำเนินการพัฒนาครูคืนถิ่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 3315 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่