ภาพบรรยายกาศการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2567

20 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยในการศึกษาดูงานดังกล่าว ได้มีตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมในการศึกษาดูงาน ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่ง ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้ในเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วยดังนี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้ในรูปแบบใหม่การสร้างเครือข่ายในการทำงานและงานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ตันแลนด์ (TAN LAND) ดินแดนแห่งความสมดุล ได้ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต “ลด ทดแทน บำบัด นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่”
การลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปประยุกต์ในการเป็นข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของคณะฯ

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์ การบริหารจัดการเวลา เพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการผลิตผลงาน งานประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

บริษัท ทรูคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี การสร้างการมีส่วนร่วม
การสร้างความผูกพัน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีการบริหารจัดการนวัตกรรม การประชาสัมพันธ์องค์กรเชิงรุกและเยี่ยมชมสถานที่รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงาน การศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ การจัดแสดงโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อก่อให้ให้เกิดทักษะ ความรู้แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์นำมาประยุกต์ ในการพัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

MOCA Museum of Contemporary Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ได้ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงาน การศึกษาดูงานศิลปะไทยร่วมสมัยเพื่อก่อให้ให้เกิดทักษะ ความรู้ แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์นำมาประยุกต์ ในการพัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แกลลอรี่