รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

5 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th

แกลลอรี่