ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 22 June 2022)

5 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Influence of Gallic Acid-Containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Cats—A Pilot Study ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 22 June 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Quartile 1 Impact factor 2.304

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2306-7381/9/7/313/htm

งานวิจัย Influence of Gallic Acid-Containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Cats—A Pilot Study มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสเปรย์ช่องปากที่มีส่วนประกอบของ Gallic Acid ต่อ Microbiota ในช่องปากแมวที่มีสุขภาพดี
แกลลอรี่