ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหมj

1 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565ภายใต้ “โครงการส?งเสริมการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์?อาหาร ชีวผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางทะเล”รอบที่ 1
แกลลอรี่