วิทยา มช. เปิด Chiang Mai Winter Science Camp 2023

13 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

      คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีเปิดกิจกรรม "Chiang Mai Winter Science Camp" ค่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป และผู้สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยา มช. ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดค่าย

ภายในงานมีการชี้แจงรายละเอียดการเข้าค่าย และการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแนะนำงานวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ซึ่งนอกจากจะได้รู้จักคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้นแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานสำคัญๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น 

"Chiang Mai Winter Science Camp" ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้ว มช. พร้อมกับได้รับทราบข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัยต่างๆ  รวมทั้งได้ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แกลลอรี่