แลกเปลี่ยนเรียนรู้ canva เพื่อการประชาสัมพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใต้อัตลักษณ์องกร (Corporate Identity : CI) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวินัย คำสุรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณวรกร สุพร พนักงานปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถนำภาพกราฟิกอัตลักษณ์องค์กรไปใช้ในรูปแบบเดียวกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่