ภาควิชากิจกรรมบำบัด มช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในฟิลิปินส์ และอินโดนีเซีย จัด Webinar: Using questions to promote clinical reasoning in fieldwork students

18 พฤศจิกายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Surakarta Health Polytechnic University ประเทศอินโดนีเซีย จัดการอบรม Webinar: Using questions to promote clinical reasoning in fieldwork students วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dr. Elena W. Espiritu อาจารย์กิจกรรมบำบัด จาก Belmont University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับ

การอบรมวิชาการครั้งนี้ จัดในนามภาควิชากิจกรรมบำบัดของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ University of the Philippines, Chiang Mai University และ Surakarta Health Polytechnic University โดยมี คณาจารย์กิจกรรมบำบัด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 19 ท่าน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM online 
แกลลอรี่