ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2023

1 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco-Thai Scholarship Program 2023 หมดเขตการรับสมัครจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่

https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EnpZw2lH9SVHjkhIz0F-LmkBa-fkmVNx6BWXMgO1wEsGYQ?e=s83vHb