กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร Design Thinking ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

17 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ได้จัด “กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร Design Thinking ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร” โดยได้รับเกียรติจากคุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะแนวคิดการออกแบบกระบวนการคิดเชิงธุรกิจทางอุตสาหกรรมอาหาร (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเรื่อง Design Thinking ทั้งการหาตลาดเป้าหมาย การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการออกแบบกระบวนการผลิตและการทดสอบตลาดจริง 
แกลลอรี่