วิศวฯ มช. จัดอบรมการใช้เครื่องมือผลิตสื่อการสอนด้วย CMU Ez Studio: รุ่นที่ 1

25 มิถุนายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้เครื่องมือผลิตสื่อการสอนแบบวิดีโอด้วย CMU Ez Studio: รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี สืบเนื่องจากที่ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินโครงการขยายผลชุดบันทึกสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างง่ายสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการสอน CMU Ez Studio สนับสนุนชุดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ให้ใช้สร้างสื่อการสอนรูปแบบ Video Streaming โดยใช้ชุดอุปกรณ์ข้างต้น ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นายนัฎพันธุ์ นันทวาศ หัวหน้างานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวฯ มช. เป้าหมายการอบรมเพื่อทำให้คณาจารย์ หรือบุคลากรสายวิชาการสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26417
แกลลอรี่