คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับสถาบันคีนันฯ และเชฟรอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์" ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: ?สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต? โดย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนการเขียนคำศัพท์ การอ่าน การบรรยาย การอธิบาย การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การอ่านค้นสาระ การตีความ และการพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีครูจากโรงเรียนเครือข่ายโครงการฯ ในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแพร่ จำนวน 60 คน จาก 15 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence UNISERV

กิจกรรมประกอบด้วย...
  1. การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา และ อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
  2. การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการพัฒนาการอ่านและเขียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
  3. การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
  4. การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วางแผน/ออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและเขยนของนักเรียน" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
  5. การนำเสนอและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียน
แกลลอรี่