ปาฐกถา เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14 ธันวาคม 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ได้รับเชิญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมเป็นองค์ปาฐก ปาฐกถา เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 "Theme : Multisystemic Diseases" ณ ห้อง E 115 (ชั้น 1 อาคาร E) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่