รายการ Dean’s Talk Special จากคณบดี 4 สถาบันการสอนด้านบริหารธุรกิจ 4 ภูมิภาค ภายใต้เครือข่าย TRBS NET

17 กรกฎาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเสวนาในรายการ Dean’s Talk Special ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : Facebook Live ในหัวข้อ “ เปิดโลกใหม่ ชีวิตใหม่ เตรียมพร้อมการเรียนแบบ New Normal ในรั้ว Business School “ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน แนวทางการเตรียมความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network : TRBS NET) โดยมีคณบดีจาก 4 สถาบันการสอนด้านบริหารธุรกิจ 4 ภูมิภาค ภายใต้เครือข่าย TRBS NET ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ร่วมรายการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งเนื้อหาในการร่วมพูดคุยในรายการนั้น แบ่งเป็น 3 เรื่องย่อย ได้แก่
1) การปรับตัวของการเรียนการสอนของแต่ละคณะฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
2) แนวทางการจัดการเรียนสอน แบบ New Normal ของแต่ละคณะฯ ในปัจจุบัน
3) การบริหารจัดการ Business School และแนวทางความร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ TRBS NET ในอนาคต

ทั้งนี้สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/kkbskku/videos/975844532864620/
ข้อมูลโดย : http://www.ba.cmu.ac.th/th/accba071563
แกลลอรี่