โครงการยกระดับเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

3 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด จัดโครงการยกระดับเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ด้วยโปรแกรม Autodesk revit เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน, 2, 9 และ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Computer Lab 3002 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่