วิศวฯ มช. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 14th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology 2025

12 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุม 13th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology (13th ICPT2023) นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผศ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ และ ศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Grand Gongda Jianguo Hotel, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการประชุม International Conference on Road and Airfield Pavement Technology จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีในการร่วมมือจากกลุ่มสมาชิก ICPT จากทั่วโลกผู้ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมถนน พื้นผิวถนนของท่าอากาศยาน และบาทวิถี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี อันก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ

ภายหลังจากพิธีปิดการประชุมในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เสร็จสิ้นลง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 14th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology (14th ICPT2025) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2568 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตลอดทั้งวันของวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ได้มีการหารือความร่วมมือและแนวทางการจัดการประชุม 14th ICPT2025 ครั้งต่อไป
แกลลอรี่