ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนฯ (รุ่น 2) ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดระยอง

21 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


หลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคม และท้องถิ่นที่ยั่งยืน (รุ่น 2) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก นำผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง หน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาครอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมี ผู้อำนวยการ? รองผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล ตลอดจนเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์สุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่ อ.บ้านฉาง รวมทั้งศึกษาแบบอย่างกระบวนการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดกรอง การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ตลอดจนได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรในพื้นที่ตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง เยี่ยมชมระบบการดูแลต่อเนื่อง ระบบการส่งต่อผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นแกนนำด้านสุขภาพจิตในชุมชนได้นำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

แกลลอรี่