รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

11 มีนาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคุณนวยนาฎ เดือนจันทร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการ Carreer Track และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการจัดโครงการ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1

โครงการ Carreer Track เป็นโครงการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคณะที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อว่ามีความเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ และได้ทดลองเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในคณะที่นักเรียนสนใจ อีกทั้งเป็นการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน ในการวางแผนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
แกลลอรี่