ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด

20 กันยายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการบริหารโครงการยุวชนอาสา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด และทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สำหรับชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบูรณาการการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรม และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และมี ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล และ อ.ดร เปรมทองชัย อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร กรวรรณ สังขกร คณะทำงาน ให้การต้อนรับ ในวันที่ 19 กันยายน 2565
แกลลอรี่