ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

18 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ. ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมประชุมกับคุณหทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทีมงาน รวมทั้งผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆผู้จัดหลักสูตร Annual International Training Courses (AITC) เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆทางออนไลน์ ประจำปี 2564

สำหรับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้จัดหลักสูตร “Reducing Postharvest Losses and Maintaining the Postharvest Quality of Vegetables and Grains throughout the Supply Chain as well as Creating Value-added Products” ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณภายในสัปดาห์นี้

แกลลอรี่