"ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)"

30 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์

                      ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดีมาก ผลงานเรื่อง “เครื่องเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการสปาร์ก” (Thin Film Coating Machine Via Sparking Process) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ (ทีมวิจัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์)
(สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์)

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดี ผลงานเรื่อง “แอร์กีตาร์และแขนกลกระจกเงา - ชุดอุปกรณ์ฝึกการสื่อสารของมือและสมอง” (Air Guitar and Mirror Robotic Hand-Brain and Hand Communication Practice Instrument) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ดร.เทวสินธุ์ คําปิคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ (ทีมวิจัยภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์)
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการผลิต โซล่าเซลล์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ แบบหลายชั้นทีละชั้นที่ควบคุมได้เป็นครั้งแรกของโลก ที่มีประสิทธิภาพและความทนทานความชื้นสูง” (Layer-by-layer Spray Coating of a Stacked Perovskite Absorber for Perovskite Solarcells with Better Performance and Stability Under a Humid Environment) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคํา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นนักวิจัย ร่วมกับทีมวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัล ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดีมาก (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์)

อ่านประกาศรางวัล https://nriis.go.th

แกลลอรี่