ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 27 July 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 2.518

10 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Recombinant Ehrlichia canis GP19 Protein as a Promising Vaccine Prototype Providing a Protective Immune Response in a Mouse Model ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 27 July 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 2.518

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2306-7381/9/8/386/htm

งานวิจัย Recombinant Ehrlichia canis GP19 Protein as a Promising Vaccine Prototype Providing a Protective Immune Response in a Mouse Model มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นแบบสำหรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Ehrlichia canis ในสุนัข โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบต้นแบบวัคซีนในระดับสัตว์ทดลอง ก่อนจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการทดสอบในสุนัขต่อไป 

แกลลอรี่