พิธีทำบุญสำนักงานภาควิชาภูมิศาสตร์ใหม่ (ย้ายจากชั้น 3 มาชั้น 2) อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

6 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดงานพิธีทำบุญสำนักงานภาควิชาฯใหม่ (ย้ายจากชั้น 3 มาชั้น 2) อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

โดยมีคณาจารย์อาวุโส ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประหยัด ปานดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สง่าวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธินี ดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ศิริปัญญา ท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณาจารย์ประจำ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมงาน 

แกลลอรี่