ศิษย์เก่า AccBA รับรางวัลลูกกตัญูญูกตเวที วันแม่แห่งชาติ 62

16 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

แสดงความยินดีกับคุณกิติพงษ์ ตาเจริญเมือง ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผนการตลาด ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน เป็นที่ปรึกษา ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสาขา ลูกกตัญูญูกตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู บุคคลดีเด่นแห่งปี จัดโดยโครงการไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีหม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธ์ุ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ 
แกลลอรี่