ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นรหัส 115 มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา

14 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นรหัส 115 มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 115,999 บาท และมอบเงินสมทบกองทุนภาควิชา ภาควิชาละ 10,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ และแสดงความขอบคุณ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 115 ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาไว้เดิม จำนวน 1,000,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินบริจาคในครั้งนี้ จะเป็นยอดเงินรวมกว่า 1,115,999 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
แกลลอรี่