คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

25 มิถุนายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
แกลลอรี่