ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Vaccines (Published: 19 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.961

23 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Simultaneous Protective Immune Responses of Ducks against Duck Plague and Fowl Cholera by Recombinant Duck Enteritis Virus Vector Expressing Pasteurella multocida OmpH Gene ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Vaccines (Published: 19 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 4.961

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-393X/10/8/1358/htm

งานวิจัย Simultaneous Protective Immune Responses of Ducks against Duck Plague and Fowl Cholera by Recombinant Duck Enteritis Virus Vector Expressing Pasteurella multocida OmpH Gene มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัคซีนต้นแบบไวรัสเวคเตอร์โรคกาฬโรคเป็ดและอหิวาต์สัตว์ปีกที่สร้างขึ้นจากการทดลองก่อนหน้านี้ ไปทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคในเป็ด และเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบต่อไป 

แกลลอรี่