รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business Hackathon

8 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม ชิบะคุง โดยมีสมาชิกได้แก่ นางสาวพิชญาภา แสงศรีจันทร์ นางสาวณัฐธิดา ชัยนวน นายบดินทร์ คูพัฒน์ นายกฤษฎา โพธา นำเสนอผลงาน “โมเดลธุรกิจกรณีศึกษา Mae ing shibori” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ในกิจกรรม Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์ ETDA Business Hackathon ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแผนธุรกิจ อีคอมเมิร์ซชุมชน ซึ่งเป็นการออกแบบแผนธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทำการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนการทำผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ - mae ing shibori ของจังหวัดพะเยา จากเดิมที่ขายหน้าร้าน และ page facebook โดยทีมได้นำเสนอแนวทางการขยายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เช่น การนำสินค้าเข้า Platform อื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น เช่น Instagram shopee เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้สินค้าชุมชนสามารถจำหน่ายในตลาดโลกได้โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทางด้านการตลาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติวิโรจนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
แกลลอรี่