อบรมหลักสูตร infographic และการใช้งาน web tools

24 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง "infographic และการใช้งาน web tools" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน หมอยา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่