นักศึกษาปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ i-Rec Conference 2023: Tensions Between Tradition and Innovation in Disaster Risk Reduction, Climate Action, and Reconstruction: Reflecting on Tohoku’s Recovery Twelve Years Later

19 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายวันฉัตร ณ เชียงใหม่ นางสาวโอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ และนางสาวกรสวรรค์ชนก เชียรวิชัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ i-Rec Conference 2023: Tensions Between Tradition and Innovation in Disaster Risk Reduction, Climate Action, and Reconstruction: Reflecting on Tohoku’s Recovery Twelve Years Later โดยมี Tamiyo Kondo, Professor at the Research Center for Urban Safety and Security at Kobe University และ Liz Maly, Associate Professor, Office for International Research Collaboration International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS), Tohoku University เป็นผู้จัดงานหลัก ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2566 ณ เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น
แกลลอรี่