พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561

16 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และศิษย์เก่า ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ สถาบัน และในโอกาสเดียวกันจะได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีและนักกิจกรรมนักศึกษาประจำปี 2561 แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักศึกษาที่เป็นผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใฝ่ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 7.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่