ต้อนรับคณะจาก Japan and Telecommunications Engineering and Consulting Service (JTEC)

11 มิถุนายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจาก Japan and Telecommunications Engineering and Consulting Service (JTEC) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยโครงการนำร่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ไอซีที ในการพัฒนาชนบทในแถบภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสที่มาประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
แกลลอรี่