โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา"

25 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม "เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา"   โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องดังกล่าว   ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ให้อาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา และให้อาจารย์ได้อบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562   ณ ห้อง SB 01-005 อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์
แกลลอรี่