ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

30 มกราคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. อาจารย์สมพงษ์ ตันติวรวิทย์ อุปนายกสมาคมฯ อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ กรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. รหัสนักศึกษา 122492 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่