โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : แนวคิดปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน

6 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : แนวคิดปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน
.
        ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีในฐานะประธานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับการพัฒนาครู ผ่านแนวคิดการพัฒนา “ครูคืนถิ่น” เพื่อปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เข้าสู่ห้องเรียน เสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น เข้าใจอัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนนำข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการ เข้าสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับครูคืนถิ่น ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
.
ให้สัมภาษณ์โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
ประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
#ครูคืนถิ่น #คณะศึกษาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


https://www.facebook.com/edu.cmu.ac.th/videos/271897699252570

ข้อมูลโดย : Facebook คณะศึกษาศาสตร์ มช. https://www.facebook.com/edu.cmu.ac.th/videos/271897699252570
แกลลอรี่