บ้านสีแสดร่วมสานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13

11 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน CMU-KM Day 2023 ( ครั้งที่ 8 ) พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข "สานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
.
CMU - KM Day 2023 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สภาพนักงาน เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานและการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข องค์กรสุขภาพ องค์กรคุณธรรม อีกทั้งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
.
และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล นำผลงานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก แบรนด์ Baby Yummy (อาหารดีเริ่มที่คำแรก) มาจัดแสดงภายในงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แกลลอรี่