มอบโล่จากการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562

7 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่จากการประกวดแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 "โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังนี้

          มหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบรูปรายการอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร 

         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 จำนวน

1 อาคาร ได้แก่ อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์

2. อาคารที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 จำนวน 4 อาคาร ได้แก่

1) อาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์

2) อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร A

3) อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร B

4) อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร C

แกลลอรี่