บุคลากร สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2566 พร้อมรับรางวัลเข็ม ปขมท.ทองคำ

11 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

          สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566   จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "เข็มทองคำ" พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566

             รวมถึงประธานในพิธีและผู้บริหารได้เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการแสดงผลงานของบุคลากรสายสนันสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.ประจำปี 2566

            ในคราวเดียวกันนี้นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ได้รับเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางความสำเร็จสู่ความภาคภูมิใจ” ร่วมกับผู้รับรางวัลผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 แต่ละสาขา โดยมีนางสาวนุษรา ปานกรด ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำเสวนา 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 หัวข้อ "มองย้อนสะท้อนอนาคต การปฏิวัติการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน""Looking Back for Looking Forward: Revolutionizing Support Staff Toward Sustainable Thai Higher Education" ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

แกลลอรี่