หน่วยบริการวิชาการ: ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ Lanna Food Gastronomy Coding

19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ ประธานคณะทำงานโครงการ Lanna Food Gastronomy Coding กิจกรรมที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการให้สะอาดปลอดภัย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ การลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานในการวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่