หารือแนวทางพัฒนาการให้บริการบริการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย (JUMBO NET) ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ให้การต้อนรับ อ.ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพูดคุยและหารือแนวทางพัฒนาการให้บริการบริการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย (JUMBO NET) ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดียิ่งขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่